Menu

杭州庆春桃元护理院

联系人员

客 服

机构类型

护理院

杭州庆春桃元护理院成立于2021年06月10日,地位于浙江省杭州市拱墅区庆春路26号1-8楼。

杭州庆春桃元护理院设置内科、外科、康复医学科、中医科、针灸科、推拿科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科等科室。